تبلیغات

به روز نمودن SMC به صورت Offline

براي برداشتن محصولات بروز شده SMC از يك سرور به روز شده و اعمال آن به يك سرور ديگري كه جديداَََََََ نصب شده است، به صورت زير عمل نماييد:
1- سروريس‌هاي آويرا را Stop كنيد.
2- فايل‌هاي موجود در مسير زير را از سرور بروز شده كپي كرده و آن را در همان مسير در سرور جديد كپي كنيد :

C:\Documents and Settings\All Users\Application Data\Avira\avira internet update manager\HTTpRoot

سرويس‌هاي آويرا را Start كنيد.

 

شرکت انگیزه نگار خاوران تمامی مصوبات کمیسیون 90 سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیوئی را قبول می دارد و نسبت به آن متعهد می باشد